Language of document :

Beroep ingesteld op 3 februari 2006 - Michail tegen Commissie

(Zaak F-34/06)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoeker: Christos Michail (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Meïdanis, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor 2004, zoals dit via het systeem SYSPER 2, waarin hij is opgenomen, is opgesteld;

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van 4 november 2005 waarbij verzoekers klachten zijn afgewezen;

veroordeling van verweerster tot betaling van een vergoeding van 120 000 EUR voor de door verzoeker geleden morele schade;

kosten rechtens.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar in rang A*12, betwist de geldigheid van het loopbaanontwikkelingsrapport dat verweerster voor 2004 over hem heeft opgesteld. Tot staving van zijn beroep voert hij om te beginnen aan dat dit loopbaanontwikkelingsrapport slechts de periode tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 onderzoekt en enkel met betrekking tot deze periode is gemotiveerd, terwijl de eerste vier maanden van dat jaar niet in aanmerking zijn genomen, zelfs niet bij wege van een vermelding van de beoordeling in het periodieke rapport dat juist op deze periode betrekking had. Dit verzuim levert volgens hem schending op van artikel 4, lid 3, van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut. Verzoeker stelt verder dat het periodieke rapport hoe dan ook door een onbevoegde overheid is opgesteld.

Verzoeker stelt voorts dat in de tweede helft van 2004 zijn chefs hem slechts met occasionele en hulptaken hebben belast, die voor de opstelling van het loopbaanontwikkelingsrapport van een ambtenaar in zijn rang volstrekt irrelevant zijn.

Verzoeker stelt ten slotte schending van artikel 12bis van het Statuut betreffende psychisch geweld.

____________