Language of document :

Talan väckt den 3 februari 2006 - Michail mot kommissionen

(mål F-34/06)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Christos Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Meïdanis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2004, såsom denna har upprättats genom systemet SYSPER 2, där den återfinns,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 november 2005 om avslag på sökandens klagomål,

förplikta svaranden att utge 120 000 EUR i ersättning för sökandens ideella skada och

besluta om rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tjänsteman i lönegrad A*12, ifrågasätter giltigheten av den karriärutvecklingsrapport som svaranden har upprättat angående honom för år 2004. Till stöd för sin talan gör han gällande att karriärutvecklingsrapporten endast innehåller en analys och en motivering för perioden från och med den 1 maj 2004 till och med den 31 december 2004, medan hänsyn inte har tagits till årets fyra första månader, inte ens genom ett omnämnande av det betyg som framgår av mellanrapporten avseende ovannämnda period. Denna underlåtenhet utgör ett åsidosättande av artikel 4.3 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna. Svaranden tillägger att den som upprättade mellanrapporten under alla omständigheter var obehörig.

Sökanden gör vidare gällande att hans överordnade under den senare hälften av år 2004 endast har låtit honom utföra biträdande uppgifter av tillfällig karaktär som inte hade någon relevans för upprättandet av en karriärutvecklingsrapport avseende en tjänsteman i hans lönegrad.

Sökanden åberopar vidare att kommissionen har åsidosatt artikel 12a i tjänsteföreskrifterna, vilken rör mobbning.

____________