Language of document :

Žaloba podaná dne 17. března 2006 - De la Cruz a další v. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(Věc F-32/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Španělsko) a další (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Návrhová žádání žalobců

Žalobci navrhují, aby Soud:

zrušil platové zařazení stanovené v pracovní smlouvě ze dne 28. dubna 2005, která nabyla účinnosti dne 1. května 2005, které zařazuje žalobce do skupiny II, což bude znamenat obnovení všech práv žalobců odvozených z legálního a řádného zaměstnání, tj. ze skupiny III, a to od 1. května 2005.

přiznal žalobcům: i) náhradu škody ve formě legálního a řádného platu včetně všech odvozených finančních práv (včetně důchodu). V tomto ohledu činil měsíční rozdíl základního platu mezi zařazením do skupiny II a zařazením do skupiny III 536,89 eur pro M. De la Cruz, pí Estrataetxe, pí Grados a p. Morala a 474,57 pro p. Sáncheze; ii) úrok z prodlení (intérêt de retard) z výše uvedené náhrady škody od 1. května 2005 do jejího úplného zaplacení; iii) náhradu za újmu na jejich služebním postupu; iv) náhradu za jejich nemajetkovou škodu ve výši 1 eura pro každého žalobce.

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci byli přijati jako smluvní zaměstnanci v souladu s článkem 3a Pracovního řádu ostatních zaměstnanců (dále jen "PŘOZ") a zařazeni do skupiny II. Ve své žalobě žalobci tvrdí, že jelikož některé jejich úkoly, které plní, vykazují zjevný stupeň odpovědnosti a nezávislosti, měli být zařazeni do funkční skupiny III.

Ve svém prvním žalobním důvodu se žalobci zejména dovolávají porušení článku 80 PŘOZ, článku 2 přílohy ke PŘOZ, obecných prováděcích ustanovení o postupu, kterým se řídí zaměstnávání a používání smluvních zaměstnanců v Komisi, zásady řádné správy a zjevně nesprávného posouzení.

Ve svém druhém žalobním důvodu argumentují, že jejich zařazení nebylo stanoveno s ohledem na jejich povinnosti a odpovědnosti a na situaci jejich spolupracovníků pracujících v ostatních agenturách a orgánech. Z tohoto důvodu se dovolávají porušení zásady rovného zacházení a zásady nediskriminace, jakož i zásady rovnosti v pracovním zařazení a v platových třídách.

Ve svém třetím žalobním důvodu žalobci argumentují, že při vyhotovování popisů pracovních náplní a pokynů agentury pro zařazení smluvních zaměstnanců neproběhla řádná konzultace s Výborem zaměstnanců.

Konečně se žalobci dovolávají porušení povinnosti vzít v úvahu zájmy úředníků stanovené v článku 24 služebního řádu.

____________