Language of document :

Tožba, vložena 17. marca 2006 - De la Cruz in drugi proti Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

(Zadeva F-32/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Španija) in drugi (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, lawyers)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Predlogi tožeče stranke

uvrstitev tožečih strank v skupino II iz zaposlitvene pogodbe z dne 28. aprila 2005, ki je začela veljati 1. maja 2005, naj se razglasi za nično in ponovno naj se vzpostavijo vse njihove pravice, kot izhajajo iz zakonite in redne zaposlitve, to je v okviru skupine III, od 1. maja 2005;

tožečim strankam naj se dodelijo: i) odškodnina v obliki zakonitega in rednega plačila, vključno z vsemi izpeljanimi finančnimi pravicami (vključno s pokojnino). Glede na to je bila mesečna razlika osnovne plače med uvrstitvijo v skupino II in uvrstitvijo v skupino III ocenjena na 536,89 evrov za De la Cruz, Estrataetxe, Grados in Moral in na 474,57 evrov za Sánchez; ii) zamudne obresti (intérêts de retard) za zgoraj navedeno odškodnino od 1. maja 2005 do popolnega plačila njenega zneska; iii) nadomestilo za škodovanje njihovim karieram; iv) vsaki tožeči stranki 1 evro kot povračilo njihove nepremoženjske škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke so dobile zaposlitev kot pogodbeno osebje na podlagi člena 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU) in so bile uvrščene v funkcionalno skupino II. Tožeče stranke v tožbi navajajo, da ker so nekatere izmed svojih nalog opravljale z jasno ravnjo odgovornosti in neodvisnosti, bi morale biti uvrščene v funkcionalno skupino III.

V svojem prvem tožbenem razlogu se tožeče stranke sklicujejo zlasti na kršitev člena 80 PZDU, člen 2 Priloge k PZDU, splošnih predpisov za izvedbo postopka zaposlovanja in uporabe pogodbenega osebja Komisije, načela dobre uprave in pooblastila za odločanje po prostem preudarku.

V svojem drugem tožbenem razlogu navajajo, da njihova uvrstitev ni bila določena glede na njihove naloge in odgovornosti in glede na položaj njihovih kolegov, ki delajo v drugih agencijah in institucijah. Zaradi tega navajajo kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter načela enakosti položajev in nazivov.

V svojem tretjem tožbenem razlogu tožeče stranke zatrjujejo, da Svet zaposlenih ni bil v skladu s prepisi zaslišan o zasnovi opisa delovnih mest in smernic te agencije o klasifikaciji pogodbenega osebja.

Končno tožeče stranke navajajo kršitev dolžnosti upoštevanja interesov uradnikov iz člena 24 Kadrovskih predpisov.

____________