Language of document :

Sag anlagt den 21. marts 2006 - Campoli mod Kommissionen

(Sag F-33/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Franco Campoli (London, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse, som blev anfægtet i den klage, sagsøgeren indgav den 10. august 2005, og som pr. 1. august 2004 ændrede den justeringskvotient, det husstandstillæg og det faste skoletillæg, der fandt anvendelse på sagsøgerens pension, dels af sagsøgerens lønsedler, for så vidt som disse fra marts 2005 gennemfører nævnte afgørelse.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af de anfægtede afgørelser, og navnlig af anvendelsen af den justeringskvotient, det husstandstillæg og det faste skoletillæg, der fandt anvendelse på sagsøgerens pension før den 1. maj 2004, og dette med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, som hovedsagelig svarer til dem, han har fremført i sag T-135/05 1, som ligeledes er anlagt af ham.

____________

1 - EUT C 132 af 28.5.2005, s. 33.