Language of document :

21. märtsil 2006 esitatud hagi - Campoli versus komisjon

(Kohtuasi F-33/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Franco Campoli (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada, esiteks, hageja 10. augustil 2005 esitatud kaebuses vaidlustatud ametisse nimetava asutuse otsus, mis muutis 1. mail 2004 hageja pensionile rakendatavat paranduskoefitsienti, majapidamistoetust ja õppetoetussummat, ning, teiseks, hageja palgalehed alates 2005. aasta märtsikuust, kuna nad kajastavad eelnimetatud otsuse rakendamist;

sedastada ametisse nimetava asutuse jaoks vaidlustatud otsuste tühistamisega kaasnevad tagajärjed ja eelkõige hageja pensionile enne 1. maid 2004 rakendatav paranduskoefitsient, majapidamistoetus ja õppetoetussumma, ja teha seda tagasiulatuvalt 1. maist 2004.

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks viitab hageja väga sarnastele väidetele, mis ta esitas kohtuasjas T-135/051.

____________

1 - ELT C 132, 28.5.2005, lk 33.