Language of document :

Žaloba podaná 5. apríla 2006 - Martin Magone/Komisia

(Vec F-36/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alejandro Martin Magone (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa ECHO, ktoré prijal 7. júna 2005 ako hodnotiteľ odvolania a ktorým bol žalobca ukrátený vo svojich právach tým, že sa ním potvrdzuje a s konečnou platnosťou schvaľuje správa o hodnotení jeho služobného postupu (SHSP) za obdobie od 1. januára 2004 do 15. septembra 2004,

zrušiť uvedenú spornú SHSP,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) z 22. decembra 2005, doručené 5. januára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku zo 6. septembra 2005 a smerujúca k zrušeniu napadnutého rozhodnutia,

určiť, že žalobca je obeťou psychického a profesionálneho obťažovania,

priznať náhradu škody za nemajetkovú a majetkovú ujmu a dopad na služobný postup, pričom náhrada škody bola vyčíslená podľa zásady ex aequo et bono na 29 000 eur s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uplatňuje žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia článku 12a, článku 25 druhého odseku, článku 26 a článku 43 služobného poriadku, rovnako ako všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa použitia článku 43, tak ako boli prijaté Komisiou 3. marca 2004, z porušenia rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 týkajúceho sa zachovania úrovne dávok, správneho sprievodcu a usmernení v tomto ohľade, rovnako ako zo zneužitia právomoci a nerešpektovania základných právnych zásad, akými je dodržiavanie práva obhajoby, zásada správneho úradného postupu a povinnosť starostlivosti, zásada rovnosti zaobchádzania a zásady ukladajúce MO prijímať rozhodnutia iba na základe právom dovolených dôvodov, teda relevantných a nepostihnutých zjavne nesprávnym skutkovým alebo právnym posúdením.

Žalobca ďalej uplatňuje, že prijatím spornej správy za hodnotiace obdobie 2004 za týchto podmienok došlo zjavne zo strany MO k nesprávnemu uplatneniu a výkladu ustanovení služobného poriadku a vyššie uvedených zásad. Jeho rozhodnutie je tak založené na nepresných skutkových a právnych odôvodneniach. V dôsledku toho sa žalobca nachádza v diskriminujúcej správnej situácii vyplývajúcej z psychického a profesionálneho obťažovania, ktorá nezodpovedá jeho očakávaniam a oprávneným záujmom.

____________