Language of document :

Talan väckt den 5 april 2006 - Martin Magone mot kommissionen

(mål F-36/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alejandro Martin Magone (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av generaldirektören för ECHO den 7 juni 2005, i dennes egenskap av andrebedömare, med avseende på att sökandens karriärsutvecklingsrapport för perioden från den 1 januari 2004 till den 15 september 2004 bekräftas och slutgiltigt antas,

ogiltigförklara ovannämnda omtvistade karriärsutvecklingsrapport,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 december 2005, som erhölls den 5 januari 2006, att avslå det klagomål som ingivits den 6 september 2005 enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet,

fastställa att sökanden är föremål för personlig och yrkesmässig mobbning,

bevilja skadestånd för för ideell och materiell skada och skada på karriären, och att skadeståndet skall beräknas i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) till 29 000 euro, med reservation för att beloppet kan komma att höjas eller sänkas under rättegången,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar, till stöd för sin talan, åsidosättande av artiklarna 12a, 25 andra stycket, 26 och 43 i tjänsteföreskrifterna, liksom allmänna genomförandebestämmelser för tillämpning av artikel 43, som kommissionen antog den 3 mars 2004, åsidosättande av kommissionens beslut av den 28 april 2004 om upprätthållande av prestationsnivån, de administrativa riktlinjerna och andra riktlinjer härvidlag, samt maktmissbruk, åsidosättande av allmänna rättsprinciper såsom rätten till försvar, principen om god förvaltningssed, omsorgsplikten, principen om likabehandling, samt de rättsprinciper enligt vilka tillsättningsmyndigheten endast får fatta ett beslut på grundval av lagenliga motiv, det vill säga motiv som är relevanta och inte bygger på felaktig rättstillämpning eller på en felaktig bedömning av faktiska omständigheter.

Sökanden gör därefter gällande att det är uppenbart att tillsättningsmyndigheten, genom den omtvistade betygsättningen för befordringsomgången 2004 under de angivna förutsättningarna, inte har tillämpat och tolkat bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och ovannämnda principer korrekt. Beslutet har således fattats på felaktiga faktiska och rättsliga grunder. Sökanden har därmed diskriminerats i administrativt hänseende och behandlats på ett sätt som inte överensstämmer med hans berättigade förhoppningar och intresse, vilket hör samman med den mobbning och de trakasserier som sökanden utsatts för.

____________