Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2006 r. - Grünheid przeciwko Komisji

(Sprawa F-35/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) [przedstawiciel: E. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 20 lipca 2004 r., która nie została doręczona skarżącej, lecz o której istnieniu ta dowiedziała się mimochodem w dniu 23 czerwca 2005 r. przy okazji oddalenia złożonego przez skarżącą zażalenia o sygn. R/162/05, i zaznajomiła się z nią w dniu 29 czerwca w następstwie swojego wniosku, w zakresie w jakim została zaszeregowana ostatecznie do grupy A7, szczebel 3, jak również jakichkolwiek aktów będących jej następstwem lub z nią związanych;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 16 grudnia 2005 r., doręczonej w dniu 10 stycznia 2006 r., o oddaleniu zażalenia skarżącej, zarejestrowanego w dniu 22 września 2005 r. pod sygn. R/732/05;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi zarzuty podobne do tych, które podnosiła już w ramach wniesionej również przez nią sprawy F-101/05 1.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.1.2004 r., str. 26 (skarga została wniesiona do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich i zarejestrowana pod nr T-388/05)