Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. - Michail przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Meïdanis)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: początkowo C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy, następnie H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnik, wspierani przez E. Bourtzalasa, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego w ramach postępowania w sprawie oceny za 2004 r. oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 1.7.2006, str. 24.