Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

22. november 2007

Kohtuasi F-34/06

Christos Michail

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2004. aasta hindamine – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Michail palub tühistada tema kohta ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2004 koostatud karjääriarengu aruanne ja 4. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti 2004. aasta karjääriarengu aruande peale esitatud kaebus rahuldamata, ning kohustada komisjoni maksma talle 120 000 euro suurune summa talle väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

Tulenevalt sellest, et ametniku tulemuslikkust, pädevust ja tööalast käitumist ei saa hinnata perioodil, mil talle ei ole ühtegi tööülesannet määratud, ei saa ametnik väita, et tema kohta konkreetsel aastal koostatud karjääriarengu aruanne ei sisalda hinnangut niisuguse perioodi kohta.

(vt punkt 31)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 22. november 2007, kohtuasi F‑67/05: Michail vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1-0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 33).