Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

WYROK SĄDU Do SpraW służby publicznej (druga izba)

z dnia 22 listopada 2007 r.

Sprawa F‑34/06

Christos Michail

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C. Michail żąda stwierdzenia nieważności swojego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 4 listopada 2005 r. oddalającej zażalenie na sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej za 2004 r., oraz zasądzenia od Komisji na jego rzecz kwoty 120 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej rzekomo doznał.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej

(regulamin pracowniczy, art. 43)

Z uwagi na to, że nie można dokonać oceny wydajności, kwalifikacji i zachowania w ramach służby urzędnika za okres, podczas którego nie przydzielono mu żadnego zadania, urzędnik ten nie może podnosić zarzutu, jakoby jego sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej za dany rok nie obejmowało oceny za taki okres.

(zob. pkt 31)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑67/05 Michail przeciwko Komisji, 22 listopada 2007 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 33