Language of document :

Recurs introdus la 24 noiembrie 2020 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 23 septembrie 2020 în cauza T-370/19, Spania/Comisia

(Cauza C-632/20 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Regatul Spaniei (reprezentant: S. Centeno Huerta, agent)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

–    admiterea prezentului recurs și anularea Hotărârii Tribunalului din 23 septembrie 2020, pronunțată în cauza T-370/19 împotriva Comisiei Europene;

–    soluționarea acțiunii în anulare, procedând la anularea Deciziei Comisiei din 18 martie 2019 privind participarea autorității naționale de reglementare din Kosovo la Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice1 și

–    în orice caz, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Regatul Spaniei declară recurs împotriva Hotărârii Tribunalului din 23 septembrie 2020 în cauza T-370/19, Regatul Spaniei/Comisia Europeană, pentru următoarele motive:

- Eroare de drept în interpretarea noțiunii de „țară terță” în sensul articolului 35 din Regulamentul 2018/19712 în lumina tratatelor Uniunii Europene și în lumina dreptului internațional.

- Eroare de drept în interpretarea și în aplicarea articolului 111 din ASA Kosovo în coroborare cu articolul 35 din Regulamentul 2018/1971, prin interpretarea eronată a consecințelor faptului că Uniunea Europeană nu a luat poziție cu privire la statutul Kosovo în dreptul internațional.

- Eroare de drept în interpretarea articolului 35 din Regulamentul 2018/1971 în coroborare cu articolul 111 din ASA Kosovo, în măsura în care cooperarea în discuție nu include participarea în ORECE și în Consiliul de administrație al Oficiului OAREC.

- Eroare de drept, în măsura în care se consideră că articolul 17 TUE este un temei juridic valabil pentru adoptarea deciziei atacate.

- Eroare de drept în interpretarea articolului 35 alineatul (2) din Regulamentul 2018/1971, în măsura în care se consideră că acordurile de lucru pot fi stabilite de Comisia Europeană în mod unilateral.

Admiterea oricăruia dintre aceste motive trebuie să conducă la admiterea recursului și, pe cale de consecință, la analizarea și la admiterea acțiunii în anulare, procedându-se la anularea Deciziei Comisiei din 18 martie 2019 privind participarea autorității naționale de reglementare din Kosovo la Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice.

____________

1 JO 2019, C 115, p.26.

2 Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1).