Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španělsko) dne 19. listopadu 2020 – KM v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Věc C-625/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: KM

Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Předběžné otázky

Je španělské pravidlo týkající se slučitelnosti dávek stanovené v čl. 163 odst. 1 LGSS, jak je vykládá judikatura, které brání souběhu dvou dávek v trvalé pracovní neschopnosti přiznaných v jednom a témže režimu sociálního zabezpečení, zatímco uznává jejich slučitelnost, jsou-li přiznány v různých režimech, třebaže na ně v každém případě vznikl nárok na základě nezávislých příspěvků, se zřetelem k zastoupení jednotlivých pohlaví v různých režimech španělského sociálního zabezpečení, v rozporu s evropskou právní úpravou zakotvenou v článku 4 směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení1 a článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)2 , s ohledem na to, že může vyvolávat nepřímou diskriminaci na základě pohlaví nebo genderu?

Mohla by při záporné odpovědi na první otázku být španělská právní úprava v rozporu s výše uvedenou evropskou právní úpravou v případě, že by obě dávky byly odůvodněny různým poškozením zdraví?

____________

1 Úř. věst. 1979, L 006, s. 24

2 Úř. věst. 2006, L 204, s. 23