Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 23. novembrī Arkadiusz Kaminski iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-677/19 Polfarmex/EUIPO – Kaminski

(Lieta C-626/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Arkadiusz Kaminski (pārstāvji: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Polfarmex S.A.

Ar 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Arkadiusz Kaminski kungam pašam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________