Language of document : ECLI:EU:C:2017:782

Asia C-295/16

Europamur Alimentación SA

vastaan

Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Ennakkoratkaisupyyntö – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia)

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2005/29/EY – Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt – Kyseisen direktiivin soveltamisala – Tukkuliikkeen harjoittama myynti vähittäismyyjille – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään yleisesti tappiollinen myynti – Poikkeukset, jotka perustuvat mainitun direktiivin ulkopuolisiin kriteereihin

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.10.2017

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Tulkinnan pyytäminen siitä syystä, että osaksi kansallista oikeutta saatettuja direktiivin säännöksiä sovelletaan unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jääviin tilanteisiin – Toimivalta antaa tällainen tulkinta

(SEUT 267 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29 2 ja 3 artikla)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt – Direktiivi 2005/29 – Kansallista lainsäädäntöä, jossa säädetään yleisestä kiellosta tarjota myytäväksi tai myydä tavaroita tappiollisesti ja kyseisen direktiivin ulkopuolisiin kriteereihin perustuvista poikkeuksista kyseiseen kieltoon

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29 5–9 artikla)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 28–33 kohta)

2.      Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännökselle, johon sisältyy yleinen kielto tarjota myyntiin tai myydä tuotteita tappiollisesti ja jossa säädetään mahdollisuudesta poiketa kyseisestä kiellosta perusteilla, joita ei ole kyseisessä direktiivissä.

Tässä yhteydessä on mainittava unionin tuomioistuimen todenneen, että koska sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä yhdenmukaistetaan täysin säännöt, jotka koskevat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä, jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa, kuten direktiivin 4 artiklassa nimenomaisesti säädetään, mainitussa direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä rajoittavampia toimenpiteitä edes silloin, kun ne haluavat saavuttaa korkeammantasoisen kuluttajansuojan (ks. vastaavasti tuomio 14.1.2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, EU:C:2010:12, 41 kohta ja määräys 30.6.2011, Wamo, C-288/10, EU:C:2011:443, 33 kohta).

(ks. 39 ja 43 kohta sekä tuomiolauselma)