Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 3 septebmer 2018 – Miasto Łowicz mot Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(Mål C-558/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parter i det nationella målet

Klagande: Miasto Łowicz

Motpart: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Tolkningsfrågan

Ska artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen tolkas så, att medlemsstaternas skyldighet enligt denna bestämmelse att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, utgör hinder för bestämmelser som väsentligt ökar risken för ett åsidosättande av garantierna för oavhängiga disciplinära förfaranden mot domare i Polen genom

1) ett politiskt inflytande på det disciplinära förfarandet,

2) en risk för att systemet för disciplinära åtgärder används för politisk kontroll av innehållet i domstolarnas avgöranden och

3) att medföra en möjlighet att använda bevis som erhållits genom brott i disciplinära förfaranden mot domare?

____________