Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Sag anlagt den 2. maj 2002 af Sportwetten GmbH Gera mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag T-140/02)

Processproget afgøres i henhold til procesreglementets artikel 131, stk. 2 ( det i stævningen anvendte sprog: tysk

Ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans er der den 2. maj 2002 anlagt sag mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) af Sportwetten GmbH Gera, Gera (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Zumschlinge. Den anden part i sagen for Appelkammeret var Intertops Sportwetten GmbH, Salzburg (Østrig).

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

(Afgørelse af 21. februar 2002 fra Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i sag R 0338/2000-4 og den oprindelige afgørelse sagsnr. C000422014/1 af 2. februar 2000 fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) annulleres.

(    EF-varemærke nr. 000422014, ord-/figurmærke "Intertops", erklæres ugyldigt.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Det registrerede EF-varemærke, der

påstås erklæret ugyldigt:Figurmærket "INTERTOPS" for tjenesteydelser i klasse 42 ( EF-varemærke 422014

EF-varemærkets indehaver:Intertops Sportwetten GmbH

Indehaveren af det under indsigelses-

sagen påberåbte varemærke:Sagsøgeren

Det påberåbte varemærke:Det tyske ordmærke "INTERTOPS SPORTWETTEN" for tjenesteydelser i klasse 42

Indsigelsesafdelingens afgørelse:Afvisning af indsigelsen

Appelkammerets afgørelse:Afvisning af klagen fra Intertops Sportwetten GmbH

Søgsmålsgrunde:(Det registrerede varemærke kendetegner tjenesteydelser, der er forbudte i Tyskland

(Det forhold, at varemærket anvendes for de tjenesteydelser, det er registreret for, strider mod den offentlige orden eller sædelighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 40/94 1

(Harmoniseringskontoret har set bort fra brugspligten og betydningen af forordningens artikel 106, stk. 2

____________

1 - (Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT L 1994 11, s. 1).