Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. septembra 2005 - Sportwetten/ÚHVT

(Vec T-140/02)1

("Ochranná známka Spoločenstva - Návrh na vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovný prvok INTERTOPS - Ochranná známka, ktorá je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi - Článok 7 ods. 1 písm. f) a ods. 2 a článok 51 nariadenia (ES) č. 40/94")

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sportwetten GmbH Gera (Gera, Nemecko) [v zastúpení: A. Zumschlinge, advokát]

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [v zastúpení: D. Schennen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia]

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Intertops Sportwetten GmbH (Salzburg, Rakúsko) [v zastúpení: pôvodne H. Pfeifer, neskôr R. Heimler, advokáti]

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. februára 2002 (vec R 338/2000-4), týkajúceho sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti obrazovej ochrannej známky Spoločenstva INTERTOPS

Výrok rozsudku

Nie je potrebné rozhodnúť o návrhu žalobkyne vyhlásiť obrazovú ochrannú známku Spoločenstva obsahujúcu slovný prvok INTERTOPS za neplatnú, ani rozhodnúť o návrhu vedľajšieho účastníka konania o doplnení listiny do spisu.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

Žalobkyňa je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. ES C 169, 13.7.2002.