Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Asia T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Mitätöintivaatimus – Sanan INTERTOPS sisältävä kuviomerkkityyppinen yhteisön tavaramerkki – Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen tavaramerkki – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 2 kohta sekä 51 artikla

Tuomion tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset tavaramerkit – Arviointi, joka perustuu ainoastaan tavaramerkin itsensä tutkintaan suhteessa tavaramerkillä suojattuihin tavaroihin ja palveluihin – Tavaramerkin haltijan toimintaan liittyvillä seikoilla ei ole merkitystä

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Arvioitaessa, onko yhteisön tavaramerkki yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja siten mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti mitätöitävissä, on tutkittava juuri tavaramerkkiä itseään eli kyseessä olevaa tunnusta suhteessa tavaramerkin rekisteröinnissä mainittuihin tavaroihin tai palveluihin. Kun näet 7 artiklan 1 kohdan eri alakohtia tarkastellaan yhdessä, niissä viitataan tavaramerkin todellisiin ominaisuuksiin eikä tavaramerkin haltijan toimintaa koskeviin seikkoihin.

Näin ollen sen, että yhteisön tavaramerkin haltija ei saa jäsenvaltiossa tarjota tavaramerkillä suojattuja palveluja eikä mainostaa niitä, ei kuitenkaan voida mitenkään katsoa liittyvän tavaramerkin todellisiin ominaisuuksiin mainitussa tulkinnassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi itse tavaramerkki ei sillä perusteella voi olla yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.

(ks. 27–29 kohta)