Language of document :

Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 – Unichem Laboratories / Commissie

(Zaak T-705/14)1

(„Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen – Territoriale bevoegdheid van de Commissie – Toerekening van het inbreukmakend gedrag – Administratieve procedure – Bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en cliënten – Potentiële mededinging Mededingingsbeperkende strekking – Objectieve noodzaak van de beperking – Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht – Uitzonderingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU – Geldboetes”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (vertegenwoordigers: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton en E. Batchelor, sollicitors)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Castilla Contreras, T. Vecchi en B. Mongin, vervolgens F. Castilla Contreras, B. Mongin en C. Vollrath, gemachtigden, bijgestaan door S. Kingston, barrister)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot, primair, nietigverklaring van besluit C(2014) 4955 final van de Commissie van 9 juli 2014 inzake een procedure op grond van de artikelen 101 en 102 VWEU [zaak AT.39612 – Perindopril (Servier)], voor zover die op verzoekster betrekking heeft, en, subsidiair, verlaging van de haar bij dat besluit opgelegde geldboete

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Unichem Laboratories Ltd wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 448 van 15.12.2014.