Language of document :

Tribunalens dom av den 12 december 2018 – Unichem Laboratories mot kommissionen

(Mål T-705/14)(1 )

(Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för perindopril, vilket är ett läkemedel avsett för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, i originalversion och generisk version – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – Förlikningsavtal i patenttvister – Kommissionens territoriella befogenhet – Ansvar för överträdelsen – Administrativt förfarande – Sekretesskydd för kommunikation mellan advokat och klient – Potentiell konkurrens – Konkurrensbegränsning genom syfte – Avvägning mellan konkurrensrätt och patenträtt – Villkoren för undantag enligt artikel 101.3 FEUF – Böter)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Indien) (ombud: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton och E. Batchelor, sollicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Castilla Contreras, T. Vecchi och B. Mongin, därefter F. Castilla Contreras, B. Mongin och C. Vollrath, biträdda av S. Kingston, barrister)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014 med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende AT.39612 – Perindopril (Servier)), i den del beslutet avser sökanden, och, i andra hand, upphävande av de böter som sökanden ålagts eller nedsättning av bötesbeloppet.

Domslut

Talan ogillas.

Unichem Laboratories Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 448, 15.12.2014.