Language of document : ECLI:EU:T:2018:915


 


 Üldkohtu (üheksas koda) 12. detsembri 2018. aasta otsus –
Unichem Laboratories vs. komisjon

(kohtuasi T705/14)

Konkurents – Keelatud kokkulepped – Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg – ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus – Patendivaidluste lahendamise kokkulepe – Komisjoni territoriaalne pädevus – Rikkumise süükspanemine – Haldusmenetlus – Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse – Potentsiaalne konkurents – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Piirangu objektiivne vajalikkus – Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal – ELTL artikli 101 lõike 3 kohase erandi tegemise tingimused – Trahvid

1.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Kostja vastus – Vorminõuded – Omakäeline allkiri – Menetlusdokumentide esitamine ja kättetoimetamine elektroonilisel teel

(Üldkohtu kodukord (1991), artikkel 43)

(vt punktid 44–46)

2.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Tütarettevõtja tegevusele otsustava mõju avaldamine, mida saab järeldada kaudsete tõendite kogumist majanduslike, organisatsiooniliste ja õiguslike sidemete kohta tema emaettevõtjaga – Asjaolud, mis võimaldavad tõendada otsustava mõju esinemist – Tütarettevõtja juhatuse tegelik kontrollimine – Vetoõigus, millest tuleneb emaettevõtja kontroll tütarettevõtja üle – Teabevahetus emaettevõtja ja tütarettevõtja vahel

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 62–65 ja 69–89)

3.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Territoriaalne kohaldamisala – Komisjoni pädevus – Lubatavus rahvusvahelise avaliku õiguse seisukohast – Kuritarvitava tegevuse rakendamine või kindel mõju EMP–s – Muud vahendid – Rakendamise kriteerium

(ELTL artikkel 101)

(vt punktid 100–106)

4.      Konkurents – Haldusmenetlus – Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee – Konsulteerimise kohustus – Oluline vorminõue – Ulatus

(ELTL artiklid 101 ja 102; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 14)

(vt punktid 109–111)

5.      Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni uurimispädevus – Pädevus nõuda advokaadi ja kliendi vahelise kirjavahetuse esitamist – Piirid – Sellise kirjavahetuse konfidentsiaalsuse kaitse – Konfidentsiaalsusest loobumine

(ELTL artikkel 101; nõukogu määrus nr 1/2003, artiklid 2, 17 ja 19)

(vt punktid 118–127)

6.      Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Hindamiskriteeriumid – Ettevõtja kvalifitseerimine potentsiaalseks konkurendiks – Tegelikud ja konkreetsed võimalused turule sisenemiseks – Kriteeriumid – Oluline asjaolu – Ettevõtja võime siseneda asjaomasele turule – Piisavalt kiire turule sisenemine – Turul tegutsevate ettevõtjate taju

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 133–147)

7.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Hagiavalduses esitamata õigusväited – Üldine viide muudele hagile lisatud dokumentidele – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 21 esimene lõik ja artikli 53 esimene lõik; Üldkohtu kodukord (1991), artikli 44 lõike 1 punktid c ja d)

(vt punktid 173–176)

8.      Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Hindamiskriteeriumid – Ettevõtja kvalifitseerimine potentsiaalseks konkurendiks – Kriteeriumid – Oluline asjaolu – Ettevõtja võime siseneda asjaomasele turule – Geneeriliste ravimite tootja – Takistused, mis on seotud originaalravimeid tootva laboratooriumi patentidega ning geneeriliste ravimite tootja tehniliste, õigusaktidest tulenevate või finantsraskustega – Tegelikud ja konkreetsed võimalused need raskused ületada ja asjaomasele turule siseneda

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 177–243 ja 250–258)

9.      Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Hindamiskriteeriumid – Vahetegemine rikkumistel, millel on konkurentsivastane eesmärk, ja rikkumistel, millel on konkurentsivastane tagajärg – Eesmärgil põhinev rikkumine – Kahjustamine piisavas ulatuses – Hindamine

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 288 ja 289 ning 298–301)

10.    Konkurents – Liidu eeskirjad – Esemeline kohaldamisala – Patente puudutavad kokkulepped – Hõlmamine – Patendiõiguse ja konkurentsieeskirjade tasakaal

(ELTL artikli 101 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003)

(vt punktid 302–320)

11.    Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Patente puudutavad kokkulepped – Originaalravimite tootja ja geneeriliste ravimite tootja vahel sõlmitud kokkulepe – Patentide vaidlustamise keeldu ja toodete turustamiskeeldu sisaldav kokkulepe – Geneerilisi ravimeid tootva ettevõtja saadud ajendav vastupidine makse – Eesmärgil põhinev piirang

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 325–357)

12.    Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Patente puudutavad kokkulepped – Originaalravimite tootja ja geneeriliste ravimite tootja vahel sõlmitud kokkulepe – Patentide vaidlustamise keeldu ja toodete turustamiskeeldu sisaldav kokkulepe – Geneerilisi ravimeid tootva ettevõtja saadud makse – Kvalifitseerimine ajendavaks vastupidiseks makseks – Tingimused

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 361–371)

13.    Keelatud kokkulepped – Konkurentsi kahjustamine – Seonduv piirang – Mõiste – Piirang, mis on vajalik sellise põhitehingu tegemiseks, mis ei ole konkurentsivastane – Põhitehing, mis kujutab endast eesmärgil põhinevat konkurentsipiirangut – Seonduva piirangu teooria kohaldamatus ajendava vastupidise makse korral

(ELTL artikli 101 lõige 1)

(vt punktid 381–391)

14.    Tühistamishagi – Ese – Otsus, mis põhineb argumentatsiooni mitmele iseseisvale osale, millest iga osa on otsuse resolutsiooni piisav põhjendus – Sellise otsuse tühistamine – Tingimused

(ELTL artikkel 263)

(vt punktid 394–398)

15.    Keelatud kokkulepped – Keeld – Erand – Tingimused – Tootmise või kaupade levitamise parandamine või tehnilise või majandusliku progressi edendamine – Tuntav objektiivne kasu, mis kompenseerib kokkuleppest konkurentsile tekkiva kahju – Tõendamiskoormis – Erandi tegemise tingimuste kumulatiivsus

(ELTL artikli 101 lõiked 1 ja 3; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 2)

(vt punktid 409–429)

16.    Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Põhisumma kindlaksmääramine – Suunistes ette nähtud meetodi kohaldamata jätmine – Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine – Puudumine

(ELTL artikli 101 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2; komisjoni teatis 2006/C 210/02, punktid 13 ja 37)

(vt punktid 451–486)

17.    Põhiõigused – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte – Ulatus – Karistatud tegevuse õigusvastasuse ettenähtavus – Originaalravimeid tootva laboratooriumi ja geneeriliste ravimite tootja vahel sõlmitud patendivaidluste lahendamise kokkulepe – Konkurentsiõigusega vastuolus olev kokkulepe – Geneeriliste ravimite tootja, kellele ei saa tema tegevuse konkurentsivastasus olla teadmata

(ELTL artikli 101 lõige 1; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 49 lõige 1)

(vt punktid 510–537)

18.    Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Põhisumma kohandamine – Kergendavad asjaolud – Osalemine väidetava sunni tõttu – Asjaolu, mis ei õigusta ettevõtjat, kes ei kasutanud pädevate ametiasutuste teavitamise võimalust

(ELTL artikli 101 lõige 1; komisjoni teatis 2006/C 210/02, punkt 29)

(vt punkt 545)

19.    Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Komisjoni kohustus järgida oma varasemat otsuste tegemise praktikat – Puudumine

(ELTL artikkel 101)

(vt punkt 546)

20.    Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Põhisumma kohandamine – Kergendavad asjaolud – Süüdistatava ettevõtja koostöö väljaspool leebema kohtlemise teatise kohaldamisala – Hindamiskriteeriumid

(ELTL artikkel 101; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2; komisjoni teatis 2006/C 210/02, punkt 29)

(vt punktid 560–569)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas ning teise võimalusena tühistada selle otsusega talle määratud trahv või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Unichem Laboratories Ltd-lt.