Language of document : ECLI:EU:T:2018:915


 


 Wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 12 grudnia 2018 r. –
Unichem Laboratories/Komisja

(sprawa T705/14)

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek peryndoprylu, leku stosowanego w chorobach układu krążenia (oryginalnego, jak również generycznego) – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Polubowne rozstrzyganie sporów patentowych – Właściwość miejscowa Komisji – Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia – Postępowanie administracyjne – Ochrona poufności informacji wymienianych między adwokatem i klientem – Potencjalna konkurencja – Ograniczenie konkurencji ze względu na cel – Obiektywna konieczność ograniczenia – Pogodzenie prawa konkurencji z prawem patentowym – Warunki wyłączenia określone w art. 101 ust. 3 TFUE – Grzywny

1.      Postępowanie sądowe – Pismo wszczynające postępowanie – Odpowiedź na skargę – Wymogi formalne – Odręczny podpis – Składanie i doręczanie dokumentów procesowych drogą elektroniczną

[regulamin postępowania przed Sądem (1991 r.), art. 43]

(zob. pkt 44–46)

2.      Konkurencja – Normy Unii – Naruszenia – Przypisanie – Spółka dominująca i spółki zależne – Jednostka gospodarcza – Kryteria oceny – Wywieranie decydującego wpływu na zachowanie spółki zależnej, które można wywnioskować z łańcucha poszlak dotyczących związków gospodarczych, organizacyjnych i prawnych ze spółką dominującą – Okoliczności pozwalające na poświadczenie istnienia decydującego wpływu – Rzeczywista kontrola zarządu spółki zależnej – Prawa weta skutkujące kontrolą spółki dominującej nad jej spółką zależną – Wymiana informacji między spółką dominującą a jej spółką zależną

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 62–65, 69–89)

3.      Konkurencja – Normy Unii – Terytorialny zakres stosowania – Kompetencje Komisji – Dopuszczalność z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego – Wprowadzenie w życie i kwalifikowane skutki praktyk stanowiących nadużycie w EOG – Alternatywne metody – Kryteria wdrożenia

(art. 101 TFUE)

(zob. pkt 100–106)

4.      Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Komitetu doradczy ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej – Obowiązek konsultacji – Istotny wymóg formalny – Zakres

(art. 101, 102 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 14)

(zob. pkt 109–111)

5.      Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Uprawnienia kontrolne Komisji – Uprawnienie do żądania przedstawienia informacji wymienianych między adwokatem a klientem – Zakres – Ochrona poufności takich informacji – Rezygnacja z poufności

(art. 101 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 2, 17, 19)

(zob. pkt 118–127)

6.      Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Kryteria oceny – Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako potencjalnego konkurenta – Rzeczywiste i konkretne możliwości wejścia na rynek – Kryteria – Zasadniczy czynnik – Zdolność przedsiębiorstwa do wejścia na rynek właściwy – Wystarczająco szybkie wejście – Odbiór przez podmioty obecne na rynku

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 133–147)

7.      Postępowanie sądowe – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Zarzuty prawne niepodniesione w skardze – Ogólne odesłanie do innych pism załączonych do skargi – Niedopuszczalność

[statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21 akapit pierwszy, art. 53 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem (1991 r.), art. 44 § 1 lit. c), d)]

(zob. pkt 173–176)

8.      Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Kryteria oceny – Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako potencjalnego konkurenta – Kryteria – Zasadniczy czynnik – Zdolność przedsiębiorstwa do wejścia na rynek właściwy – Przedsiębiorstwo działające w sektorze generycznych produktów leczniczych – Przeszkody związane z patentami przedsiębiorstwa będącego producentem oryginalnego produktu leczniczego oraz z trudnościami technicznymi, prawnymi lub finansowymi przedsiębiorstwa działającego w sektorze generycznych produktów leczniczych – Rzeczywiste i konkretne możliwości przezwyciężenia tych trudności i wejścia na rynek

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 177–243, 250–258)

9.      Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Kryteria oceny – Rozróżnienie naruszeń ze względu na cel i naruszeń ze względu na skutek – Naruszenie ze względu na cel – Wystarczający stopień szkodliwości – Ocena

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 288, 289, 298–301)

10.    Konkurencja – Normy Unii – Przedmiotowy zakres stosowania – Ugody w sprawie patentów – Włączenie – Wyważenie prawa do patentów i reguł konkurencji

(art. 101 ust. 1 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003)

(zob. pkt 302–320)

11.    Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Ugody w sprawie patentów – Porozumienie zawarte między przedsiębiorstwem będącym producentem oryginalnego produktu leczniczego a przedsiębiorstwem działającym w sektorze generycznych produktów leczniczych – Porozumienie zawierające klauzule o niekwestionowaniu ważności patentów i niewprowadzaniu do obrotu produktów – Zachęcająca odwrotna płatność na rzecz przedsiębiorstwa działającego w sektorze generycznych produktów leczniczych – Ograniczenie ze względu na cel

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 325–357)

12.    Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Ugody w sprawie patentów – Porozumienie zawarte między przedsiębiorstwem będącym producentem oryginalnego produktu leczniczego a przedsiębiorstwem działającym w sektorze generycznych produktów leczniczych – Porozumienie zawierające klauzule o niekwestionowaniu ważności patentów i niewprowadzaniu do obrotu produktów – Płatność na rzecz przedsiębiorstwa działającego w sektorze generycznych produktów leczniczych – Kwalifikacjo jako zachęcającej odwrotnej płatności – Przesłanki

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 361–371)

13.    Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Naruszenie konkurencji – Ograniczenie akcesoryjne – Pojęcie – Ograniczenie konieczne do realizacji operacji głównej pozbawione charakteru antykonkurencyjnego – Operacja główna stanowiąca ograniczenie konkurencji ze względu na cel – Brak możliwości zastosowania teorii ograniczeń dodatkowych w wypadku zachęcającej odwrotnej płatności

(art. 101 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 381–391)

14.    Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedmiot – Decyzja opierająca się na kilku podstawach rozumowania, z których każda wystarczyłaby do uzasadnienia jej sentencji – Stwierdzenie nieważności takiej decyzji – Przesłanki

(art. 263 TFUE)

(zob. pkt 394–398)

15.    Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Zakaz – Wyłączenie – Przesłanki – Polepszenie produkcji lub dystrybucji produktów lub przyczynianie się do postępu technicznego lub gospodarczego – Odczuwalne obiektywne korzyści mogące rekompensować niedogodności wynikające z porozumienia dla konkurencji – Ciężar dowodu – Charakter kumulatywny warunków wyłączenia

(art. 101 ust. 1, 3 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 2)

(zob. pkt 409–429)

16.    Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Ustalenie kwoty podstawowej – Niestosowanie metodologii przewidzianej w wytycznych – Naruszenie zasady równego traktowania – Brak

(art. 101 ust. 1 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 2006/C 210/02, pkt 13, 37)

(zob. pkt 451–486)

17.    Prawa podstawowe – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar – Zakres – Przewidywalność tego czy obłożone sankcją zachowanie ma znamiona naruszenia – Mające charakter ugody porozumienie w sprawie patentów zawarta między przedsiębiorstwem będącym producentem oryginalnego produktu leczniczego a przedsiębiorstwem działającym w sektorze generycznych produktów leczniczych – Porozumienie sprzeczne z prawem konkurencji – Przedsiębiorstwo działające w sektorze generycznych produktów leczniczych, które nie może nie wiedzieć, że jego zachowanie ma charakter antykonkurencyjny

(art. 101 ust. 1 TUE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 49 ust. 1)

(zob. pkt 510–537)

18.    Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Dostosowanie kwoty podstawowej – Okoliczności łagodzące – Uczestnictwo rzekomo pod przymusem – Okoliczność niestanowiąca okoliczności usprawiedliwiającej dla przedsiębiorstwa, które nie skorzystało z możliwości powiadomienia właściwych władz

(art. 101 ust. 1 TFUE; komunikat Komisji 2006/C 210/29, pkt 29)

(zob. pkt 545)

19.    Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Spoczywający na Komisji obowiązek przestrzegania przez nią jej wcześniejszej praktyki decyzyjnej – Brak

(art. 101 TFUE)

(zob. pkt 546)

20.    Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Dostosowanie kwoty podstawowej – Okoliczności łagodzące – Współpraca przedsiębiorstwa, któremu zarzucono naruszenie poza zakresem stosowania komunikatu o łagodzeniu sankcji – Kryteria oceny

(art. 101 TFUE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 2006/C 210/02, pkt 29)

(zob. pkt 560–569)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 – Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej oraz, tytułem żądania ewentualnego, uchylenia lub obniżenia kwoty grzywny nałożonej na nią w tej decyzji.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Unichem Laboratories Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.