Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Ühendkuningriik) 22. detsembril 2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-700/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Põhikohtuasja pooled

Hageja: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Kostja: Hispaania Kuningriik

Eelotsuse küsimused

1.    Arvestades nende küsimuste laadi, mida riigisisene kohus peab lahendama, kui ta otsustab, kas teha 1996. aasta vahekohtuseaduse (Arbitration Act 1996) artikli 66 alusel vahekohtuotsust kinnitav kohtuotsus, siis kas nimetatud sätte alusel tehtav kohtuotsus võib olla määruse nr 44/20011 artikli 34 lõike 3 tähenduses kohtuotsus liikmesriigis, kus tunnustamist taotletakse?

2.    Võttes arvesse, et selline vahekohtuotsust kinnitav kohtuotsus nagu 1996. aasta vahekohtuseaduse artikli 66 alusel tehtav kohtuotsus jääb artikli 1 lõike 2 punktis d sätestatud vahekohtu erandi tõttu määruse nr 44/2001 esemelisest kohaldamisalast välja, siis kas selline kohtuotsus võib olla määruse nr 44/2001 artikli 34 lõike 3 tähenduses kohtuotsus liikmesriigis, kus tunnustamist taotletakse?

3.    Eeldades, et määruse nr 44/2001 artikli 34 lõige 3 ei ole kohaldatav, kui teise liikmesriigi kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine oleks vastuolus riigisisese avaliku korraga põhjusel, et sellega rikutaks kohtuotsuse res judicata põhimõtet seoses eelneva riigisisese vahekohtuotsusega või seda kinnitava kohtuotsusega, mille on teinud selle liikmesriigi kohus, kus tunnustamist taotletakse, siis kas võib tugineda määruse nr 44/2001 artikli 34 lõikele 1 kui kohtuotsuse tunnustamisest või täitmisest keeldumise põhjusele või kas määruse nr 44/2001 artikli 34 lõigetes 3 ja 4 on sätestatud ammendavalt alused, mille korral võib res judicata ja/või vastuolu kohtuotsuse tunnustamist või täitmist takistada?

____________

1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2001, L 12, lk 1 ; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).