Language of document :

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. - Achten przeciwko Komisji

(Sprawa T-339/99)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes drugiej izby w powiększonym składzie zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 63 z 4.3.2000