Language of document :

Žaloba podaná 9. januára 2012 – ZZ/Komisia a EMA

(vec F-2/12)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva a G. Chernicherska, advokáti)

Žalované: Európska komisia a Európska agentúra pre lieky

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušiť rozhodnutia Komisie o vypracovaní a schválení užšieho zoznamu najvhodnejších uchádzačov, ktorý bol predložený riadiacej rade EMA v rámci výberového konania a vymenovania výkonného riaditeľa tejto agentúry, po druhé zrušiť vymenovanie iného uchádzača o tento post a po tretie nahradiť údajne utrpenú nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie poroty predbežného výberu zostaviť zoznam uchádzačov, ktorý bude predložený Poradnému výboru Európskej komisie pre menovania, ktoré bolo žalobcovi doručené e-mailom 14. marca 2011,

zrušiť predchádzajúce rozhodnutie Poradného výboru Európskej komisie pre menovania zo 14. marca 2011 pozvať štyroch uchádzačov zapísaných na zozname poroty predbežného výberu na pohovor s Poradným výborom pre menovania, doručené žalobcovi e-mailom 14. marca 2011,

zrušiť rozhodnutie Poradného výboru Európskej komisie pre menovania zo 14. marca 2011, pokiaľ ide o lepšie predpoklady štyroch uchádzačov, ktorí boli zapísaní na zoznam poroty predbežného výberu, doručené žalobcovi e-mailom 14. marca 2011,

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie z 20. apríla 2011 o zostavení užšieho zoznamu najvhodnejších uchádzačov,

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie zo 6. októbra 2011, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná ako správny opravný prostriedok podľa článku 90 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a konkrétne odôvodnenie rozhodnutia Európskej komisie z 20. apríla 2011 zostaviť užší zoznam najvhodnejších uchádzačov,

podľa postupov upravených v článku 91 ods. 4 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev zrušiť rozhodnutie riadiacej rady EMA zo 6. októbra 2011 o vymenovaní výkonného riaditeľa EMA, ktoré bolo napadnuté sťažnosťou podanou u menovacieho orgánu podľa článku 90 tohto služobného poriadku,

určiť primeranú náhradu údajne utrpenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Komisiu a EMA na náhradu trov konania.