Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

9 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑3/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Henkilöstösääntöjen 72 artikla – Komission päätös kieltäytyä korvaamasta kantajan sairauskuluja kokonaan – Menettelyn kesto – Vahingonkorvauskanne – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä määräämään korvausta vahingosta, jonka hän katsoo aiheutuneen sen hallinnollisen menettelyn kohtuuttomasta kestosta, joka koskee hänen 25.11.2002 Euroopan komissiolle tekemäänsä hakemusta hänen sairauskulujensa korvaamisesta Euroopan unionin henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 72 artiklan nojalla kokonaan.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään, koska se on selvästi täysin perusteeton. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Perusteluvelvollisuuden rikkominen – Sopimussuhteen ulkopuolista unionin vastuuta ei ole

(SEUT 340 artiklan toinen kohta)

Perusteluvelvollisuuden rikkominen ei ole omiaan aiheuttamaan sopimussuhteen ulkopuolista unionin vastuuta.

(ks. 33 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑491/11 P, Marcuccio v. komissio, 20.11.2012, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen