Language of document :

Žaloba podaná 7. decembra 2012 – ZZ/EMCDDA

(vec F-148/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia stanovujúceho žalobcovu hodnotiacu správu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 9. marca 2012 stanovujúce hodnotiacu správu z roku 2012, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011,v rozsahu, v akom to bude potrebné, zrušiť implicitné rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 26. októbra 2012, ktorým bola zamietnutá žalobcova sťažnosť smerujúca k preskúmaniu jeho hodnotiacej správy z roku 2012,zaviazať EMCDDA na náhradu trov konania.