Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 września 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-149/12)1

(Służba publiczna – Niepełnosprawność – Renta inwalidzka – Potrącenie z renty inwalidzkiej)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności comiesięcznego pobrania kwoty 500 EUR w drodze potrąceń z renty inwalidzkiej skarżącego dokonywanych od kwietnia do czerwca 2012 r.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.L. Marcuccio pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.