Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

18 päivänä syyskuuta 2014

Asia F‑149/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työkyvyttömyys – Työkyvyttömyyskorvaus – Työkyvyttömyyskorvauksesta tehty pidätys

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Euroopan komission päätökset, jotka sisältyivät hänen vuoden 2012 huhti-, touko- ja kesäkuun eläkelaskelmiinsa ja joiden mukaan hänen työkyvyttömyyskorvauksestaan pidätetään joka kerta 500 euroa, kumoamaan 15.5 ja 10.7.2012 päivättyjen valitusten hylkäämisestä tehdyt päätökset, kumoamaan 14.8.2012 tehdyn päätöksen ja velvoittamaan komission maksamaan pidätetyt summat viivästyskorkoineen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Virkamiestuomioistuimen sellaisen tuomion kumoaminen, jolla kumotaan virkamiehen eläkkeelle siirtämistä koskeva päätös ja määrätään toimielin korvaamaan aiheutunut vahinko – Perusteettomasti maksetun summan palauttaminen


Siitä, että Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumoaa edes osittain virkamiestuomioistuimen tuomion tai määräyksen, seuraa, että virkamiestuomioistuimen tässä tuomiossa tai määräyksessä tekemät päätökset kumotaan.

Näin ollen Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, jolla kumotaan virkamiestuomioistuimen tuomiolla, jolla tämä viimeksi mainittu kumosi virkamiehen eläkkeelle siirtämistä koskevan päätöksen ja jolla velvoitettiin asianomainen toimielin maksamaan virkamiehelle tietty summa korvauksena kyseisestä päätöksestä aiheutuneesta vahingosta, kumottiin oikeusperusta, jolle virkamiehellä toimielimeltä oleva saatava perustui.

Näissä olosuhteissa virkamiehen tehtävänä on hyväksyä toimielimen vaatimus siitä, että perusteettomasti maksettu summa palautetaan sille.

(ks. 27–30 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio komissio v. Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257, 2 kohta)

Virkamiestuomioistuin: tuomio De Nicola v. EIP (F‑63/12, EU:F:2013:169, 24 kohta)