Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2014. gada 18. septembrī

Lieta F‑149/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Invaliditāte – Invaliditātes pabalsts – Ieturējums no invaliditātes pabalsta

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko L. Marcuccio it īpaši lūdz atcelt Eiropas Komisijas lēmumus, kuri ietverti viņa paziņojumos par pensiju par 2012. gada aprīli, maiju un jūniju, katru reizi ieturot EUR 500 no viņa invaliditātes pabalsta, atcelt lēmumus, ar kuriem noraidītas 2012. gada 15. maija un 10. jūlija sūdzības, kā arī atcelt 2012. gada 14. augusta lēmumu un piespriest Komisijai atmaksāt ieturētās summas, kam pieskaitīti nokavējuma procenti

Nolēmums      Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu. L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Civildienesta tiesas sprieduma, ar ko tiek atcelts lēmums par ierēdņa pensionēšanos un ar ko iestādei piespriests atlīdzināt nodarītos zaudējumus, atcelšana – Nepamatoti samaksātas naudas summas atlīdzība


Vispārējai tiesai pat daļēji atceļot Civildienesta tiesas spriedumu vai rīkojumu, tiek atceltas normas, ar kurām Civildienesta tiesa minētajā spriedumā vai minētajā rīkojumā ir pieņēmusi nolēmumu.

Tādējādi, līdz ar Vispārējās tiesas spriedumu, ar ko tiek atcelts Civildienesta tiesas spriedums, ar kuru Civildienesta tiesa bija atcēlusi lēmumu par ierēdņa pensionēšanos un piespriedusi attiecīgajai iestādei samaksāt viņam konkrētu summu kā atlīdzību par zaudējumiem, kas nodarīti ar minēto lēmumu, zuda juridiskais pamats, uz kura bija balstīts ierēdņa prasījums pret iestādi.

Šādos apstākļos ierēdnim ir jāapmierina iestādes lūgums atmaksāt tai summu, kas izmaksāta nepamatoti.

(skat. 27.–30. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedums Komisija/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, 2. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums De Nicola/EIB, F‑63/12, EU:F:2013:169, 24. punkts.