Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. augusta 2016 – Mommer/Komisia

(vec F-146/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných dôchodkových systémoch do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Zjavná neprípustnosť žaloby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Mommer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. de Abreu Caldas, advokáti, neskôr S. Orlandi, J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti, a napokon S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, a napokon G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu práv žalobkyne na dôchodok do dôchodkového systému Únie, pričom ide o rozhodnutie, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 78.