Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

2 август 2016 година

Дело F‑146/12

Anne Mommer

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Явна недопустимост на жалбата“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Anne Mommer иска главно отмяната на решението на Европейската комисия от 16 февруари 2012 г., с което по нейно искане е определен окончателно броят на годините допълнителен осигурителен стаж към пенсионната схема на Европейския съюз след прехвърлянето на пенсионните права, придобити от нея по други пенсионни схеми преди постъпване на служба за Съюза

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски..

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

Съобщено на длъжностно лице предложение за бонус за осигурителен стаж с оглед на прехвърляне по негово искане към пенсионната схема на Европейския съюз на придобитите по друга схема пенсионни права не произвежда задължителни правни последици, които засягат пряко и непосредствено правното положение на неговия адресат, като променят съществено правното му положение. Следователно то не би могло да се квалифицира като увреждащ акт с неблагоприятни последици по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника.

(вж. т. 18)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 73, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 65 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 69