Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

29. září 2010

Věc F‑5/08

Markus Brune

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezařazení na seznam úspěšných uchazečů – Průběh ústní zkoušky – Stabilita výběrové komise“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Brune domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o jeho nezařazení na seznam úspěšných uchazečů otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/26/05 a rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 2. října 2007.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o nezařazení M. Bruneho na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AD/26/05 se zrušuje. Evropské komisi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení

(Služební řád, příloha III, článek 3)

Pro účely určení, zda postup, který byl sledován během ústních zkoušek v rámci výběrového řízení, splňoval dva základní požadavky objektivity a rovnosti při hodnocení uchazečů, je třeba provést celkový přezkum organizace ústních zkoušek za konkrétních okolností projednávané věci, přičemž je nutné zohlednit všechny relevantní faktory. Tyto faktory zahrnují zejména počet uchazečů připuštěných ke zkouškám, změny ve složení výběrové komise, zvláštní pozornost věnovanou účastem předsedy výběrové komise a popřípadě jeho náhradníka a koordinační opatření přijatá pro záruku soudržného použití hodnotících kritérií.

Nepřítomnosti předsedy výběrové komise v případě otevřeného výběrového řízení s velkým počtem uchazečů, posuzované odděleně, nemohou odůvodnit zrušení rozhodnutí výběrové komise, pokud se jednalo o omezený počet takových nepřítomností a pokud během těchto nepřítomností předsedal komisi výběrového řízení náhradní předseda, který se společně s předsedou účastnil většiny zkoušek, přičemž tak byla zaručena kontinuita předsednictví výběrové komise. Tyto nepřítomnosti předsedy výběrové komise musí být poměřeny s jinými relevantními faktory, aby bylo možné určit, zda byla zajištěna dostatečná stabilita ve složení výběrové komise.

Nezávisle na přítomnosti předsedy výběrové komise na zkouškách je pro záruku soudržnosti hodnocení, jakož i srovnávacího posouzení uchazečů vyžadována velká účast dostatečného počtu zkoušejících. S ohledem na obtíže spojené s organizací výběrového řízení s velkým počtem uchazečů však k tomu, aby v rámci výběrové komise existovala základní skupina zkoušejících, která je způsobilá zajistit dostatečnou stabilitu, není nezbytné, aby se členové této základní skupiny účastnili všech zkoušek. V tomto ohledu může náhradní člen komise výběrového řízení nahradit řádného člena v případě jeho nepřítomnosti. Pokud je však míra účasti řádných členů zvláště nízká, vyžaduje taková nepřítomnost odůvodnění.

Pokud je základní skupina zkoušejících, která se účastní zkoušek, omezena na předsedu výběrové komise a jeho náhradníka, přičemž ostatní členové výběrové komise se neúčastnili dostatečného počtu zkoušek a žádná sestava členů výběrové komise se ve stejném složení neúčastnila velkého počtu ústních zkoušek, neposkytuje složení komise výběrového řízení stupeň stability, který by mohl zajistit dodržování zásad objektivity hodnocení a rovného zacházení, což musí být s přihlédnutím k významu těchto zásad kvalifikováno jako porušení podstatných formálních náležitostí. V takové situaci, ve které je stabilita výběrové komise malá, nemohou být okolnost, že se náhradní předseda účastní společně s předsedou úvodní části zkoušek, aby si osvojil způsob provádění hodnotících kritérií a okolnost, že se výběrová komise předběžně dohodne na způsobech hodnocení, považovány za okolnosti zajišťující soudržnost hodnocení.

(viz body 44, 52, 53, 56, 62 a 63)

Odkazy:

Tribunál: 12. března 2008, Giannini v. Komise, T‑100/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑9 a II‑A‑2‑37, body 205, 209 až 212 a 215

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2006, Neophytou v. Komise, F‑22/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑159 a II‑A‑1‑617, body 44 a 56