Language of document :

2. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-1/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksembourg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada apellatsioonikomitee otsus jätta hageja 2005. aasta ametialase edutamise raames edutamata palgaastmele A 11, ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2005/06 hindamisaasta karjääriarengu aruanne ja koos sellega apellatsioonikomitee otsus nr 01/2007, mille hageja sai 2. märtsil 2007 ning millega see aruanne jäeti jõusse;

tühistada nimetatud otsusega seotud ja sellele järgnevad otsused, eeskätt see, millega otsustati hagejat mitte edutada palgaastmele AD 11 aastal 2007;

tühistada kontrollikoja 8. märtsi 2007. aasta kinnise koosoleku otsus pikendada Michel Hervé volitusi kuueks aastaks alates 1. juulist 2007;

mõista kontrollikojalt välja 10 000 eurot hagejale tekitatud moraalse kahju eest ning samuti kohustada kostjat hüvitama varaline kahju, mis tuleneb palgaerinevusest, mis on viimatinimetatud, 3. aprillil 2007 välja kuulutatud edutamisotsuste tegemisest hageja poolt saadud palga ja palga vahel, millele hagejal olnuks õigus, kui teda oleks edutatud nende otsuste tegemise päeva seisuga;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Kontrollikojalt.

____________