Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – “RomegaUAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Lieta C-89/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: “Romega” UAB

Atbildētājs: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Prejudiciālais jautājums

Vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 1 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem 1. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 2 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 14. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie piešķir dalībvalsts kompetentajām uzraudzības iestādēm rīcības brīvību noteikt, ka svaiga mājputnu gaļa, kas atbilst Regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā paredzētajiem kritērijiem, neatbilst Regulas Nr. 178/2002 14. panta 1. un 2. punkta prasībām gadījumā, ja pārtikas produkts, kas ietilpst minētajā pārtikas kategorijā, ir piesārņots ar salmonellas serotipiem, kas nav minēti Regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā, kā tas ir konstatēts izskatāmajā lietā?

____________

1 Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV 2005 L 338, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV 2002 L 31, 1. lpp.).