Language of document :

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 26 mars 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal du travail de Liège - Belgien) – VW mot Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Mål C-92/21)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Gränskontroller, asyl och invandring – Asylpolitik – Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd – Förordning (EU) nr 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 – Rättsmedel mot beslut om överföring – Överklagandets suspensiva verkan – Artikel 29 – Närmare bestämmelser om tidsfrister för överföring – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd – Direktiv 2013/33/EU – Artikel 18 – Nationell åtgärd som bereder sökande som varit föremål för ett överföringsbeslut plats på en särskild förläggning där boende får hjälp med att förbereda överföringen)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: VW

Motpart: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Avgörande

Artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat ska tolkas så, att den inte utgör hinder mot att en medlemsstat, med avseende på en sökande som har överklagat ett beslut om överföring till en annan medlemsstat i den mening som avses i artikel 26.1 i denna förordning, vidtar förberedande åtgärder inför denna överföring, såsom tilldelning av en plats på en särskild förläggning där boende får hjälp med att förbereda överföringen.

____________

(1 ) EUT C 138, 19.4.2021.