Language of document :

Преюдициално запитване от Tallinna Halduskohus (Естония), постъпило на 5 януари 2022 г. — Est Wind Power OÜ/AS Elering

(Дело C-11/22)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Tallinna Halduskohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Est Wind Power OÜ

Ответник: AS Elering

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи, по-специално първата алтернатива на понятието „започване на работа“ в точка 19 (44) от Съобщението на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“1 , а именно „започване на строителните работи по инвестицията“, да се тълкува в смисъл, че означава започване на строителните работи, свързани с който и да е инвестиционен проект, или само започването на такива строителни работи, свързани с инсталацията от инвестиционния проект, с който ще се произвежда енергия от възобновяеми източници?

2.    Трябва ли правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи, по-специално първата алтернатива на понятието „започване на работа“ в точка 19 (44) от Съобщението на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“, а именно „започване на строителните работи по инвестицията“, да се тълкува в смисъл, че в съответствие с принципа на защита на оправданите правни очаквания в положение, при което компетентният орган на държавата членка е установил започването на строителните работи във връзка с дадена инвестиция, същият трябва допълнително да прецени какъв етап на развитие на инвестиционния проект е достигнат и каква е вероятността този инвестиционен проект да бъде завършен?

3.    При утвърдителен отговор на предходния въпрос: може ли при преценката на етапа на развитие на инвестиционния проект да се вземат предвид други обективни обстоятелства, например висящи правни спорове, които възпрепятстват продължаването на инвестиционния проект?

4.    От значение ли е в настоящия случай, че в решение по дело C-349/171 , Eesti Pagar, точки 61 и 68 Съдът на Европейския съюз посочва, че наличието или липсата на стимулиращ ефект не може да се счита за ясен и прост критерий, който да се прилага от националните органи, тъй като, за да се провери дали той е изпълнен, е необходимо във всеки конкретен случай да се правят сложни икономически преценки, поради което такъв критерий не е в съответствие с изискването критериите за прилагане на дадено освобождаване да са ясни и прости за прилагане от националните органи?

5.    При утвърдителен отговор на предходния въпрос: трябва ли правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи, по-специално бележка под линия 66 към точка 126 от Съобщението на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“ във връзка с точка 19 (44) от същото съобщение, да се тълкуват в смисъл, че при проверката на критерия за започване на работа не е необходимо във всеки конкретен случай да се прави икономическа преценка на инвестиционния проект от страна на националния орган?

6.    При утвърдителен отговор на предходния въпрос: трябва ли правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи, по-специално последната алтернатива на понятието „започване на работа“ в точка 19 (44) от Съобщението на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“, а именно „други ангажименти, които правят инвестицията необратима“, да се тълкуват в смисъл, че каквито и да са други ангажименти — с изключение на закупуването на земя и подготвителните работи (като получаване на разрешение за строеж) — правят инвестицията необратима, без значение от разходите за поетите ангажименти?

7.    Трябва ли правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи и по-специално понятието „започване на работа“ в точка 19 (44) от Съобщението на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“ да се тълкуват в смисъл, че задължителните условия за започването на работа са наличието на право на ползване на земята от производителя и наличието на национално разрешително за осъществяването на инвестиционния проект?

8.    При утвърдителен отговор на предходния въпрос: трябва ли понятието „национално разрешително за осъществяването на инвестиционен проект“ да се тълкува с оглед на националното право и възможно ли е да става въпрос само за разрешително, въз основа на което да се извършат строителните работи във връзка с инвестиционния проект?

____________

1     ОВ C 200, 2014 г., стр. 1.

1     EU:C:2019:172.