Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-64/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Rollinger)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny dotyczącej strony skarżącej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 21 marca 2013 r.;

zasądzenie od strony pozwanej kwoty 58 000 EUR z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.