Language of document : ECLI:EU:F:2015:72

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2015

Asia F‑64/13

Z

vastaan

Euroopan unionin tuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Arviointikertomuksen myöhästynyt vahvistaminen – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Z vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan hänestä ajanjaksolle 1.1–31.12.2008 laaditun arviointikertomuksen ja kyseisestä arviointikertomuksesta tehdyn valituksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen ja toisaalta määräämään Euroopan unionin tuomioistuimen korvaamaan henkisen kärsimyksen, jota hän katsoo itselleen aiheutuneen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Z vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Erimielisyydet virkamiehen ja hänen esimiehensä välillä, jotka eivät vaikuta tämän viimeksi mainitun kykyyn arvioida asianomaisen ansioita

(Henkilöstösääntöjen 11 a ja 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Sellaisten tosiseikkojen paljastaminen, jotka voivat antaa olettaa lainvastaisen toiminnan tai vakavan laiminlyönnin olemassaolon – Sellaisen virkamiehen suojaaminen, joka on paljastanut tällaisia tosiseikkoja – Soveltamisala

(Henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohta)

3.      Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Laatiminen – Arvioijan ja arvioidun virkamiehen välinen dialogi – Suoran yhteyden tarve

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

4.      Euroopan unionin tuomioistuin – Unionin tuomioistuimen tuomareiden riippumattomuuden velvollisuus – Soveltamisala – Toimielimen sisäiseen hallintoon liittyvien tehtävien hoitamisen hyväksyminen

(SEUT 257 artiklan neljäs kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 4 artiklan ensimmäinen kohta)

1.      Vaikka ei voida sulkea pois sitä, että virkamiehen ja hänen esimiehensä väliset erimielisyydet voivat herättää tiettyä ärtymystä esimiehessä, tämä mahdollisuus ei sellaisenaan osoita, ettei tämä viimeksi mainittu pysty enää arvioimaan objektiivisesti asianomaisen ansioita. Lisäksi edes se, että työntekijä on tehnyt työpaikkakiusaamista koskevan kantelun virkamiehestä, jonka tulee arvioida hänen työsuorituksiaan, ei sellaisenaan ja muista seikoista riippumatta aseta kyseenalaiseksi kantelussa tarkoitetun henkilön puolueettomuutta.

(ks. 71 ja 77 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Combescot v. komissio (T‑249/04, EU:T:2007:261, 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Bogusz v. Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75, 76 kohta) ja tuomio BY v. EASA (F‑81/11, EU:F:2013:82, 72 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohdan mukaan toimielin ei saa aiheuttaa haittaa virkamiehelle, joka ilmoittaa esimiehilleen tosiseikoista, jotka antavat aihetta olettaa sellaisen lainvastaisen toiminnan mahdollisuutta, josta hän on saanut tiedon tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä, edellyttäen että virkamies on toiminut vilpittömästi. Tässä säännöksessä ei kuitenkaan suojata työntekijää kaikilta hänelle mahdollisesti vastaisilta päätöksiltä vaan ainoastaan päätöksiltä, jotka liittyvät hänen tekemiinsä paljastuksiin.

(ks. 74 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio Menghi v. ENISA (F‑2/09, EU:F:2010:12, 139 kohta)

3.      Arvioidun työntekijän ja arvioijan välinen suora yhteys on omiaan suosimaan suoraa ja syvällistä dialogia, joka mahdollistaa, että asianomaiset voivat yhtäältä määritellä tarkoin mahdollisten erimielisyyksiensä luonnetta ja niiden syitä ja laajuutta ja toisaalta ymmärtää kumpikin paremmin toisiaan erityisesti tilanteessa, jossa on tarpeen parantaa heikentynyttä henkilökohtaista tilannetta.

(ks. 93 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Ferrer de Moncada v. komissio (T‑16/03, EU:T:2004:283, 45 kohta) ja tuomio Lo Giudice v. komissio (T‑27/05, EU:T:2007:321, 49 kohta)

4.            Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa pyritään takaamaan tuomareiden riippumattomuus tehtävien hoitamisen aikana ja sen jälkeen muun muassa jäsenvaltioihin tai muihin unionin toimielimiin nähden. Tästä määräyksestä ei kuitenkaan voida johtaa, etteivät tuomarit voi hoitaa toimielimen sisäiseen hallintoon liittyviä tehtäviä. Sillä, että tuomarit hoitavat tällaisia tehtäviä, ei nimittäin heikennetä heidän riippumattomuuttaan, ja sillä voidaan varmistaa toimielimen hallinnollinen autonomia.

Lopuksi kun virkamiestuomioistuimen jäsenet lausuvat tämän tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetun asian, he toimivat tuomarin asemassaan ja hoitavat täysin riippumattomasti heille sekä perustamissopimuksissa, muun muassa SEUT 257 artiklan neljännessä kohdassa, että perussäännössä uskottuja tehtäviään.

(ks. 120 ja 122 kohta)