Language of document :

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep - Niderlandy) – O. Tümer przeciwko Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

( = "o" "Sprawy połączone"  IF = "n" "Sprawa" C-311/13)1

(Ochrona pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Dyrektywa 80/987/EWG – Obywatel państwa trzeciego, będący pracownikiem i nieposiadający ważnego zezwolenia na pobyt – Odmowa przyznania świadczenia z tytułu niewypłacalności pracodawcy)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Centrale Raad van Beroep.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: O. Tümer

Strona pozwana: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Sentencja

Wykładni przepisów dyrektywy Rady 80/987/EWG z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności ich pracodawcy, zmienionej dyrektywą 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. należy dokonywać w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie takiemu przepisowi krajowemu jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, który dotyczy ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy i zgodnie z którym obywatel państwa trzeciego niezamieszkujący legalnie w danym państwie członkowskim nie jest uznawany za pracownika najemnego, mogącego ubiegać się o świadczenie z tytułu niewypłacalności pracodawcy ze względu na między innymi wierzytelności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia w wypadku niewypłacalności pracodawcy, podczas gdy na podstawie przepisów prawa cywilnego tego państwa członkowskiego ten obywatel państwa trzeciego ma status „pracownika najemnego” uprawnionego do wynagrodzenia, którego wypłaty może domagać się od swego pracodawcy przed sądami krajowymi.

____________

1     Dz.U. C 250 z 31.8.2013.