Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep - Nederländerna) – O. Tümer mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Mål C-311/13)(1 )

(Skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens – Direktiv 80/987/EEG – Arbetstagare som är medborgare i tredje land och som inte innehar giltigt uppehållstillstånd – Avslag på ansökan om lönegarantiersättning)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: O. Tümer

Motpart: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Domslut

Bestämmelserna i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken en tredjelandsmedborgare som inte vistas lagligen i den berörda medlemsstaten inte anses vara en arbetstagare som kan göra anspråk på lönegarantiersättning avseende, bland annat, obetalda lönefordringar vid arbetsgivarens insolvens, trots att denna tredjelandsmedborgare, enligt bestämmelserna i denna medlemsstats civilrätt, anses vara en ”arbetstagare” som har rätt till en ersättning som kan bli föremål för en talan mot arbetsgivaren vid nationell domstol.

____________

(1 ) EUT C 250, 31.8.2013.