Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt (Ruotsi) on esittänyt 10.3.2021 – Italian tasavalta v. Athena Investments A/S (aiemmin Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR ja NovEnergia II Italian Portfolio SA

(asia C-155/21)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Italian tasavalta

Vastapuolet: Athena Investments A/S (aiemmin Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR ja NovEnergia II Italian Portfolio SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko ECT-sopimusta1 tulkittava siten, että sen 26 artiklaan sisältyvä välityslauseke2 – jolla sopimuspuoli antaa suostumuksensa siihen, että sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen investoijan väliset riidat, jotka liittyvät investointiin, jonka jälkimmäinen on tehnyt edellisen alueella, ratkaistaan kansainvälisessä välimiesmenettelyssä – kattaa myös unionin jäsenvaltion ja toisen unionin jäsenvaltion investoijan välisen riidan?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko SEU 19 artiklaa ja SEU 4 artiklan 3 kohtaa sekä SEUT 267 ja SEUT 344 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä ECT-sopimuksen 26 artiklan välityslausekkeelle tai tämän lausekkeen soveltamiselle silloin, kun unionin jäsenvaltion investoija voi toisessa unionin jäsenvaltiossa tehtyä investointia koskevan riidan yhteydessä käynnistää kyseisen artiklan nojalla viimeksi mainittua jäsenvaltiota vastaan menettelyn välimiesoikeudessa, jonka toimivalta ja ratkaisu tämän jäsenvaltion on hyväksyttävä?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko unionin oikeutta, erityisesti unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatetta ja tehokkaan vaikutuksen vaatimusta, tulkittava siten, että se on esteenä välimiesmenettelystä annetun lain 34 §:n 2 momentin kaltaisen kansallisen oikeuden prekluusiosäännön soveltamiselle, jos tämän soveltamisen seurauksena kumoamisasian asianosainen ei voi vedota siihen, ettei kyseessä ole pätevä välityssopimus, koska ECT-sopimuksen 26 artiklan välityslauseke tai kyseisen artiklan mukainen ehdotus on pätemätön tai sitä ei voida soveltaa unionin oikeuden vastaisena?

____________

1 Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen osalta 23.9.1997 tehty neuvoston ja komission päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom (EYVL 1998, L 69, s. 1).

2 Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirja - Liite I: Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta - Liite II: Energiaperuskirjaa koskevia päätöksiä (EYVL 1994, L 380, s. 24.).