Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 26 февруари 2021 г. — LB/TO

(Дело C-120/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: LB

Ответник: TO

Преюдициален въпрос

Допускат ли член 7 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време1 и член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се прилага национална уредба като член 194, параграф 1 във връзка с член 195 от Bürgerliches Gesetzbuch (Граждански кодекс, наричан по-нататък „BGB“), съгласно която по отношение на правото на платен годишен отпуск се прилага общ тригодишен давностен срок, който при условията по член 199, параграф 1 от BGB започва да тече с приключването на годината на отпуска, при положение че работодателят не е осигурил действително на работника възможността да упражни правото си на отпуск, чрез съответна покана и предоставяне на информация?

____________

1 ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3.