Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2021 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-442/17 RENV, RN v. Komise

(Věc C-118/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastníci řízení: RN, Evropský parlament

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 16. prosince 2020, RN v. Komise, (T-442/17 RENV);

zamítl žalobu v prvním stupni;

uložit žalované straně v řízení o kasačním opravném prostředku náhradu nákladů řízení v prvním stupni;

uložit žalované straně v řízení o kasačním opravném prostředku náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál rozšířil oblast působnosti svého postoupení věci nad rámec sporu o postoupení, jak jej definoval soud, který rozhoduje o kasačním opravném prostředku (body 41 až 46 napadeného rozsudku). Komise tvrdí, že:

- rozsah kasačního opravného prostředku není ponechán na uvážení soudu, který rozhoduje o kasačním opravném prostředku;

- soud, který rozhoduje o kasačním opravném prostředku, určil, že články 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu upravují různé situace. Vzhledem k tomu, že se s těmito situacemi zachází odlišně, implicitně, ale nutně, rozhodl záporně rozhodnutí o existenci porušení zásady rovného zacházení;

- rozsudek Tribunálu vydaný na základě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je v rozporu s bodem rozsudku o kasačním opravném prostředku, který však s konečnou platností rozhodl o existenci diskriminace.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, pokud jde o kritéria pro posouzení legality volby provedené normotvůrcem, a z nesplnění povinnosti uvést odůvodnění (body 68 až 71 a bod 79 napadeného rozsudku). Komise má za to, že:

- Tribunál se odchýlil od zásady, podle níž posouzení legality unijního aktu s ohledem na základní práva nemůže být založeno na tvrzeních vycházejících z důsledků tohoto aktu v konkrétním případě;

- protiprávnost ustanovení služebního řádu nesmí být založena na „nepřiměřené“ povaze volby provedené normotvůrcem;

- Tribunál v rozporu se zásadami stanovenými v rozsudku HK v. Komise (C-460/18 P) nezohlednil všechny prvky, jimiž se vyznačují tyto dvě situace, které mají být porovnány.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu zásady zákazu diskriminace, protože Tribunál rozhodl, že situace uvedené v článcích 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu jsou srovnatelné (body 72 až 85 napadeného rozsudku). Komise tvrdí, že:

- datum uzavření manželství není jediným kritériem, které odlišuje článek 18 přílohy VIII služebního řádu od článku 20 uvedené přílohy. Rozdíl vyplývá z řady faktorů, které Tribunál odmítl zohlednit;

- Tribunál měl ve dvou dotčených ustanoveních zohlednit účel minimální doby trvání manželství, který by prokázal rozdíly mezi nimi;

- diskriminace na základě věku není prokázána.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a z několika případů nesplnění povinnosti odůvodnění (body 87 až 88 a 90 až 113 napadeného rozsudku):

- první část důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie spočívajícího v odmítnutí rozlišovat mezi důsledky smrti úředníka pro pozůstalého manžela/pozůstalou manželku podle toho, zda bylo manželství uzavřeno před nebo po ukončení služebního poměru úředníka (body 87 až 88 napadeného rozsudku);

- druhá část důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu cíle zabránit podvodům a z nesplnění povinnosti odůvodnění (body 90 až 105 napadeného rozsudku);

- třetí část vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu cíle spočívajícího v ochraně finanční rovnováhy unijního důchodového systému (body 106 až 113 napadeného rozsudku).

____________