Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(tretia komora)

z 3. marca 2005

vo veci C-428/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Vestre Landsret):

Fonden Marselisborg Lystbådehavn proti Skatteministeriet a Skatteministeriet proti Fonden Marselisborg Lystbådehavn1

(Šiesta smernica o DPH - Článok 13 B písm. b) - Oslobodenia - Prenájom nehnuteľného majetku - Prenájom miest pre parkovanie vozidiel - Miesto pre lode na vode - Skladovanie lodí na súši)

(Jazyk konania: dánčina)

Vo veci C-428/02, predmetom ktorej je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES podaný rozhodnutím Vestre Landsret (Dánsko) z 15. novembra 2002 a doručený Súdnemu dvoru 26. novembra 2002, ktorý súvisí s konaním: Fonden Marselisborg Lystbådehavn proti Skatteministeriet a Skatteministeriet proti Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Súdny dvor (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský a U. Lõhmus (spravodajca), generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: H. von Holstein, zástupca tajomníka, vyhlásil 3. marca 2005 rozsudok, ktorého výrok znie:

Článok 13 B písm. b) Šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, v znení smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992, musí byť vykladaný v tom zmysle, že pojem prenájmu nehnuteľného majetku zahŕňa prenájom miest určených pre kotvenie lodí na vode, ako aj pre uskladnenie týchto lodí na súši na ploche prístavu.

Článok 13 B písm. b) bod 2 Šiestej smernice 77/388, v znení smernice 92/111, musí byť vykladaný v tom zmysle, že pojem "vozidlá" zahŕňa lode.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 8.3.2003