Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

DOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 3 mars 2005

i mål C-428/02 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret): Fonden Marselisborg Lystbådehavn mot Skatteministeriet och Skatteministeriet mot Fonden Marselisborg Lystbådehavn (1)

(Sjätte mervärdesskattedirektivet - Artikel 13 B b - Undantag från skatteplikt - Uthyrning av fast egendom - Uthyrning av platser för parkering av fordon - Båtplatser i vattnet - Uppläggning av båtar på land)

(Rättegångsspråk: danska)

I mål C-428/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, från Vestre Landsret (Danmark), genom beslut av den 15 november 2002, som inkom till domstolen den 26 november 2002, i mål Fonden Marselisborg Lystbådehavn mot Skatteministeriet, och Skatteministeriet mot Fonden Marselisborg Lystbådehavn, har domstolen (tredje avdelningen), sammansatt av sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský och U. Lõhmus (referent), generaladvokat: J. Kokott, justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein, den 3 mars 2005 avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse:

Artikel 13 B b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/111/EEG av den 14 december 1992, skall tolkas så, att begreppet uthyrning av fast egendom omfattar uthyrning av platser för förtöjning av båtar och uppläggningsplatser för båtar inom hamnområdet.

Artikel 13 B b punkt 2 i sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 92/111, skall tolkas så, att begreppet fordon omfattar båtar.

____________

1 - ) EUT C 55, 08.03.2003.