Language of document : ECLI:EU:C:2005:126

Kohtuasi C‑428/02

Fonden Marselisborg Lystbådehavn

versus

Skatteministeriet ja Skatteministeriet versus Fonden Marselisborg Lystbådehavn

(Vestre Landsret’i eelotsusetaotlus)

Kuues käibemaksudirektiiv – Artikli 13 B osa punkt b – Maksuvabastused – Kinnisvara üürileandmine – Ruumide ja maatükkide üürileandmine sõidukite parkimiseks – Veesõidukite kaiäärsed kohad – Veesõidukite hoidmine maa peal

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Maksusätted – Õigusaktide ühtlustamine – Käibemaks – Ühine käibemaksusüsteem – Kuuenda direktiiviga ette nähtud maksuvabastused – Kinnisvara üürileandmise maksuvabastus – Mõiste – Veesõidukite kaiäärsete kohtade ja maapealsete hoiukohtade üürileandmine

(Nõukogu direktiiv 77/388, artikli 13 B osa punkt b)

2.        Maksusätted – Õigusaktide ühtlustamine – Käibemaks – Ühine käibemaksusüsteem – Kuuenda direktiiviga ette nähtud maksuvabastused – Kinnisvara üürileandmise maksuvabastus – Erand, mis puudutab ruumide ja maatükkide üürileandmist sõidukite parkimiseks – Sõidukite mõiste – Kõik veovahendid, kaasa arvatud veesõidukid

(Nõukogu direktiiv 77/388, artikli 13 B osa punkti b alapunkt 2)

1.        Kuuenda direktiivi 77/388 kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, muudetud direktiiviga 92/111, artikli 13 B osa punkti b tuleb tõlgendada selliselt, et kinnisvara üürileandmise mõiste hõlmab nii veesõidukite sildumiseks ette nähtud kaiäärseid kohti vees kui ka sadamaalal asuvaid veesõidukite hoiukohti maa peal.

Täpsemalt võib esimesena mainitute kohta öelda, et sadamaalal asuv kaiäärne koht vastab kinnisvara määratlusele käsitletava sätte tähenduses, kuna üürileandmise esemeks ei ole teatud veehulk, vaid sadamaala määratletud osa, mis on püsivalt piiritletud ega ole teisaldatav.

(vt punktid 34–36, resolutiivosa punkt 1)

2.        Kuuenda direktiivi 77/388 kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, muudetud direktiiviga 92/111, artikli 13 B osa punkti b alapunkti 2, mis välistab käibemaksuga maksustamise erandite hulgast ruumide ja maatükkide üürileandmise sõidukite parkimiseks, tuleb tõlgendada selliselt, et selles sättes kasutatud mõiste „sõidukid” hõlmab kõik veovahendid, kaasa arvatud veesõidukid.

(vt punktid 44, 46–47, resolutiivosa punkt 2)