Language of document :

Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. — Boshab/Съвет

(Дело T-111/19)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Évariste Boshab (Киншаса, Демократична република Конго) (представители: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois и A. Guillerme, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2018/1940 на Съвета от 10 декември 2018 г. в частта, в която запазва името на жалбоподателя под № 8 в приложение II към Решение 2010/788/ОВППС,

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1931 на Съвета от 10 декември 2018 г. в частта, в която запазва името на жалбоподателя под № 8 от приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005,

да установи незаконосъобразността на разпоредбите на член 3, параграф 2, буква б) от Решение 2010/788/ОВППС и на член 2б, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 1183/2005/ЕО,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква в подкрепа на жалбата си четири основания, които по същество са идентични или сходни с тези по дело T-103/19, Mende Omalanga/Съвет.

____________